Co je IHE?

CELOSVĚTOVĚ POUŽÍVANÝ NÁSTROJ ŘEŠENÍ NÁRODNÍ INTEROPERABILITY A ELEKTRONIZACE ZDRAVOTNICTVÍ.

Všichni to znáte, jdete na vyšetření ke svému praktickému lékaři nebo specialistovi a pokud máte problém vyžadující účast více specialistů, nezbývá vám, než si pořídit kopírku a všechny ambulantní zprávy a výsledky laboratorních odběrů si doma poctivě kopírovat a kopie rozdávat každému lékaři, aby si studiem stohu papírů mohl udělat celkový obrázek o vašich potížích. To je integrace po česku. Na druhou stranu, potřebujete-li vybrat peníze v bankomatu kdekoliv na světě nebo chcete-li si zavolat ze svého mobilu, ať již se nacházíte v jakékoliv zemi, stačí jednoduše strčit kreditní kartu do bankomatu místní banky, zadat PIN a vybrat peníze nebo jednoduše vytočit číslo volaného a abrakadabra, vše se provede samo.

Jak je to možné? 

Odpověď zní – standardy. Jak banky, tak telekomunikační společnosti používají celosvětově schválené a praxí ověřené standardy pro výměnu informací. Proč to tedy nejde i u nás v Čechách ve zdravotnictví? Odpověď nechám na Vás, ale nabídnu Vám řešení. Tím řešením je použití IHE profilů a jejich důsledná aplikace do softwarových produktů, ve kterých zdravotníci pořizují klinická data. 

IHE – Integrating the Healthcare Enteprise

IHE je zkratka pro Integrating the Healthcare Enteprise a jedná se o celosvětovou iniciativu zdravotnických profesionálů a firem snažící se o zlepšení způsobu jakým si počítačové systémy vyměňují zdravotnické (zejména klinické) údaje. Tato iniciativa vznikla v roce 1998 a v současné době má kolem 175 členů. Mezi jejími zakladateli jsou např. nezisková organizace HIMSS s globální působností. IHE definuje velmi rozsáhlý rámec případů, které popisují nejlepší praxi výměny informací neboli interakce mezi konzumenty zdravotnických záznamů a jejich poskytovateli. Tento rámec je rozdělen na několik hlavních domén podle jejich zaměření. V rámci každé domény je definovaná množina interakcí (v terminologii IHE se hovoří o transakcích a případech užití). Každý případ užití má definovánu sadu konkrétních transakcí a popisuje, jak se mají data přenášet – formát dat a kódování (klasifikace / číselníky).

IHE Česká republika 

Od roku 2018 pod záštitou IHE Europe existuje IHE Česká republika, jejímiž členy jsou jak dodavatelé informačních systémů, tak zdravotnická zařízení a je oficiálně podporováno např. MZdr ČZ. Podpora a zavádění IHE profilů jsou doporučovány jak v rámci oficiální Národní strategie elektronického zdravotnictví (NSeZ), tak i v rámci metodického pokynu MZdr ČR, který je závazný pro projekty financované z prostředků IROP 26.

Namátkou vybrané projekty využívající IHE profily jako základní stavební kámen své architektury: 

       • NCPeH – Elektronizace přeshraničních zdravotních služeb v rámci EU
       • ELGA – Rakouská elektronická zdravotní karta
       • NHS –Britský národní zdravotní systém
       • Ehealth Suisse – Švýcarský národní eHealth projekt
       • Gematik – Německá národní elektronická zdravotní karta
       • DMP –Národní eHealth projekt Francie
       • Kanta –Národní eHealth projekt Finska

Další rozsáhlé projekty s desítkami miliónů zapojených pacientů fungují v USA, Austrálii nebo Jižní Africe.

Elektronizace zdravotnictví a Česká republika

KDE BYCHOM DNES V ŽEBŘÍČKU ELEKTRONIZACE ZDRAVOTNICTVÍ NAŠLI ČESKOU REPUBLIKU? V RÁMCI EU NA PŘEDPOSLEDNÍM MÍSTĚ PŘED RUMUNSKEM. 

Nejpokrokovější české nemocnice dosahují na škále HIMSS EMRAM (zavedený mezinárodní model hodnotící míru elektronizace vedení zdravotních záznamů) úrovně 0 až 2. V sousedním Rakousku nebo také v Rusku najdeme některé nemocnice s EMRAM úrovně až 6. V Turecku, Portugalsku a Holandsku jsou dokonce nemocnice dosahující špičkové EMRAM úrovně 7. 

Proč tak nelichotivé hodnocení?

České projekty zdravotnické informatiky mají bohužel tendenci uzavírat se do vlastních národních a proprietárních standardů. Historicky tak dostává masivně přednost národní standard (DASTA), který má své zřetelné limity. Existence IHE profilů byla až dosud bohužel důsledně ignorována. Omezená standardizace pak přináší silný Vendor lock-in a např také nekompatibilitu se zdravotnickou technikou. Drtivá většina moderní zdravotnické techniky podporuje přímé napojení na počítačové sítě a mezinárodní standard HL7 a příslušné IHE profily a správně navržený informační systém je dokáže napojit za velmi rozumné a předvídatelné náklady a ve velmi krátkém čase. 

Za setrvávání na lokálních standardech tak platíme obrovskou daň v podobě nesmyslných nákladů, nízkého výkonu a komplikované udržitelnosti proprietárních rozhraní. 

IHE zvyšuje svobodu zdravotnických zařízení při pořizování nových Informačních systémů a zdravotnické techniky. 

Při migraci jakéhokoli systému nemocnice se starým systémem odchází také odladěný proprietární interface a přichází nová investice do budování téhož rozhraní pro systém nový. Jakákoli změna je tak nákladná, zdlouhavá a pro uživatele nepříjemná. Ochrana existujících investic se limitně blíží nule. 

Výsledkem je velmi neutěšený stav IT ve většině českých nemocnic: 

  • Autonomní fungování nepropojených systémů. 
  • Rozvoj IT systémů je velmi těžkopádný. 
  • Každá inovace přináší velké penzum ad-hoc zakázkové práce, řada smysluplných investic je tak zpomalena nebo odložena na neurčito, případně jsou nové komponenty ponechány autonomně. 
  • To se dotýká zavádění nových postupů s cílem zvýšení kvality péče a bezpečnosti pacienta jako:

        elektronické identifikátory (čárové nebo QR kódy, RFID)
        • online objednávání a odbavení pacienta
        • přímé záznamy dat ze zdravotnické techniky do zdravotní dokumentace

  • Naše zdravotnická zařízení a národní zdravotní systém jsou zcela nepřipravené na seriózní přeshraniční výměnu dat.
 
IHE zkracuje, zlevňuje a usnadňuje zavádění inovací a umožňuje tak rychleji reagovat na business výzvy. 

Důvěra uživatelů v informatiku je nízká a přináší omezenou ochotu spolupracovat na zavádění eHealth. Informatika má přitom pro zdravotní systém obrovský potenciál:

        • ke snížení administrativní zátěže zdravotnického personálu
        • k omezení zbytné, zejména duplicitní péče
        • k maximalizaci využití zdrojů, zejména nákladné zdravotnické a diagnostické techniky
        • k zefektivnění komunikace s pacienty – klienty
        • k zavádění moderních přístupů jako telemedicína, nebo mHealth

IHE přenáší odpovědnost za kompatibilitu zpět na výrobce informačních systémů.

Kromě standardů přináší IHE také celosvětově uznávanou certifikaci ověřující způsob, jakým jednotliví výrobci IHE profily implementují. Ověření probíhá tím nej přísnějším způsobem a tím je Connectathon – vzájemné testování s dalšími systémy pod taktovou samotné organizace IHE, ten je otevřen pro jakéhokoli dodavatele – úspěšné absolvování je certifikováno tzv „Integration statementem“. Téměř 1.000 výrobců celosvětově a 80+ v Evropě se může prokázat certifikací svých řešení ve smyslu kompatibility s příslušnými IHE profily. 

IHE JE TAK PŘIROZENĚ IDEÁLNÍM, MEZINÁRODNĚ OVĚŘENÝM A NEZÁVISLÝM FRAMEWORKEM PRO DEFINICI ROZHRANÍ A PROTOKOLŮ JAK NÁRODNÍCH TAK I PŘESHRANIČNÍCH EHEALTH PROJEKTŮ. 

IHE zlepšuje zdravotní péči poskytováním specifikací, nástrojů a služeb pro interoperabilitu. IHE spojilo kliniky, zdravotnické instituce, průmysl a uživatele, aby vyvíjeli, testovali a implementovali řešení založená na standardech, které se týkají potřebných zdravotních informací